user id :
password :
 
   
   
 

แผนกลยุทธ์ การดำเนินงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2557-2560

วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

เป้าประสงค์ : 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)

ค่านิยมกองสุขศึกษา “HED”  

Happiness มีความสุขในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข
Energy มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง
Dynamic พลวัต การขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลัง มีพลัง  สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่ง